Plec mínim de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc

Anunci del Plec mínim de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc.

S’anuncia l’obertura dels terminis per a presentar les propostes:

1.- Entitat Adjudicadora: Casino Castellarenc

2.- Objecte del Contracte: Explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc

3.- Durada del contracte: 5 anys. Revisió del contracte bianual (silenci positiu).

4.- Data límit de presentació de les ofertes: 18 dies naturals comptadors a partir del dia 10 de novembre. En definitiva, fins el dia 28 de novembre inclòs.

5.- Lloc i dies per consultes informatives i/o per presentar les propostes: s’informarà a la pàgina Web del Casino Castellarenc (www.casinocastellarenc.org) i en cartells al mateix Casino.

6.- S’haurà de presentar diferent documentació PER DUPLICAT; cada còpia dins un sobre tancat (en total 2 sobres per aspirant):
a) Fotocòpia del DNI o de residència en vigor.
b) Currículum Vitae i fotografia tipus carnet.
c) Fotocòpia de la Vida Laboral personal.
d) Una proposta per escrit de: les activitats i serveis que vol oferir al Casino (tant d’explotació del local com activitats socials).
e) Una proposta econòmica / viabilitat econòmica.
f) Si s’escau, certificat d’empadronament pels empadronats, i document on s’expliciti l’arrelament social a Castell d’Aro.

7.- Factors puntuables (sobre 100 punts):
a) serà puntuable l’experiència en el sector de la hosteleria-serveis (20 punts) b) serà puntuable la proposta d’activitats i de serveis (40 punts)
c) serà puntuable la proposta econòmica (20 punts)
c) serà puntuable l’empadronament a Castell-Platja d’Aro i/o l’arrelament social a Castell d’Aro (20 punts)

8.- Obligacions del contractat:
a) dipositar un aval bancari de 12.000 Euros a l’entitat bancària de l’Associació Casino Castellarenc, per garantir el pagament de quotes i la perfecta conservació de les instal·lacions. Duració de l’aval: 12 mesos a partir de la signatura del contracte. En el cas de no presentar aquest aval en el termini d’una setmana, a partir del dia de la publicació de la plica, es considerà nula la candidatura guanyadora i s’adjudicarà a la segona proposta.
b) entregar la quantitat de 10.000 Euros a fons perdut a l’Associació Casino Castellarenc. Aquesta quantitat l’Associació la destinarà a realitzar les reformes necessàries al Casino. En el cas de no dipositar els diners la propera setmana, a partir del dia de la publicació de la plica, es considerà nula la candidatura guanyadora i s’adjudicarà a la segona proposta.
c) pagament pel lloguer de les instal·lacions: mínim de 1.450 euros mensuals revisables anualment segons l’IPC a partir del primer any de contracte.
d) totes les despeses derivades de l’explotació aniran a càrrec del concessionari. Tots els impostos i taxes, exceptuant la contribució urbana (IBI), són a càrrec del concessionari.
e) en el cas que hi siguin, els drets d’explotació de les màquines escurabutxaques i de jocs seran per a l’arrendatari.
f) la neteja general de tots els locals de l’edifici del Casino aniran a càrrec de l’arrendatari i s’hauran de realitzar diàriament.
g) el concessionari té l’obligació de servir a socis i clients en qualsevol de les dependències del local.

9.- Obligacions de l’Associació Casino Castellarenc
a) Pagament de la contribució urbana anual (IBI).

10.- Distribució i usos dels espais
a) el frontal amb la barra de bar i la zona de menjador seran de total ús del concessionari, i la resta de sectors seran d’ús de l’Associació tot i que podran ser explotades pel concessionari amb previ avís i en ocasions puntuals.

b) la sala de juntes i el despatx seran d’us exclusiu de l’Associació Casino Castellarenc.

11.- Resolució del concurs:
a) l’adjudicació de la concessió es resoldrà entre els membres de l’associació del
Casino Castellarenc i membres d’altres associacions locals.
b) s’obrirà un dels sobres per valorar les propostes. L’altre quedarà tancat i en dipòsit, fins que s’acabi el procés de concessió com a mesura de transparència.
c) el divendres 30 de novembre es publicarà la resolució final i els resultats a la pàgina Web del Casino Castellarenc (www.casinocastellarenc.org) i en cartells al mateix Casino. El dissabte 1 de desembre a les 11h fins les 12h al mateix casino, s’informarà als interessats i/o veïns/es de la decisió presa