Plec mínim de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc 2022

Casino Castellarenc Castell d’Aro

8 d’octubre del 2022

Anunci del Plec mínim de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc.

S’anuncia l’obertura dels terminis per a presentar les propostes:

1.- Entitat Adjudicadora: Casino Castellarenc

2.- Objecte del Contracte: Explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc.

3.- Durada del contracte: 4 anys. Revisió del contracte bianual (silenci positiu).

4.- Data límit de presentació de les ofertes: 15 dies naturals comptadors a partir del dia 8 d’octubre. En definitiva, fins el dia 22 d’octubre inclòs.

5.- Lloc i dies per consultes informatives i/o per presentar les propostes: s’informarà a la pàgina Web del Casino Castellarenc (www.casinocastellarenc.org) i en les seves xarxes socials. Es podran portar les propostes a la botiga Fils de Colors de Castell d’Aro i trucant a la Nuri Figueres (telef. 639.060.095).

6.- S’haurà de presentar diferent documentació PER DUPLICAT; cada còpia dins un sobre tancat (en total 2 sobres per aspirant):

a) Fotocòpia del DNI o de residència en vigor.

b) Currículum Vitae i fotografia tipus carnet.

c) Fotocòpia de la Vida Laboral personal.

d) Una proposta per escrit de: les activitats i serveis que vol oferir al Casino (tant d’explotació del local com activitats socials), on hi ha de constar:

– Horari d’obertura i tancament.

– Quin servei d’esmorzar proposa.

– Proposta de menú/àpat al migdia (en cas que es proposi).

– Servei de tapes/entrepans durant tot el dia (en cas que es proposi).

– Cap de setmana (com s’enfocarà el negoci els caps de setmana).

– Esports televisats (si s’oferiran o no, quins).

– Activitats especials: concerts, monòlegs, exposicions…

e) Una proposta econòmica o de viabilitat econòmica. (inversions previstes, finançament, etc)

f) Si s’escau, certificat d’empadronament pels empadronats, i document on s’expliciti l’arrelament social a Castell d’Aro.

7.- Factors puntuables (sobre 100 punts):

a) serà puntuable l’experiència en el sector de la hosteleria-serveis (25 punts)

b) serà puntuable la proposta d’activitats i de serveis (40 punts)

c) serà puntuable la proposta econòmica (25 punts)

d) serà puntuable l’empadronament a Castell-Platja d’Aro i/o l’arrelament social a Castell d’Aro (10 punts)

8.- Obligacions de l’arrendatari:

a) entregar a l’Associació Casino Castellarenc en concepte de fiança l’import de 3 mesos de lloguer. L’Associació es compromet a ingressar la fiança a l’INCASOL.

b) entregar la quantitat de 10.000,00€ (deu mil euros) a fons perdut a l’Associació Casino Castellarenc. Aquesta quantitat l’Associació la destinarà al pagament dels tendals i les estufes que consten instal·lats al Casino. En el cas de no dipositar els diners la propera setmana, a partir del dia de la publicació de la plica guanyadora, es considera nul·la la candidatura guanyadora i s’adjudicarà a la segona proposta.

c) pagament del lloguer de les instal·lacions: 1.500,00€ (mil cinc-cents euros) mensuals revisables anualment segons l’IPC a partir del primer any de contracte.

d) totes les despeses derivades de l’explotació aniran a càrrec de l’arrendatari. Tots els impostos i taxes, exceptuant la contribució urbana (IBI), són a càrrec de l’arrendatari.

e) la neteja general de tots els locals de l’edifici del Casino aniran a càrrec de l’arrendatari i s’hauran de realitzar diàriament.

f) l’arrendatari té l’obligació de servir a socis i clients en qualsevol de les dependències del local.

9.- Obligacions de l’Associació Casino Castellarenc

a) Pagament de la contribució urbana anual (IBI).

10.- Distribució i usos dels espais

a) el frontal amb la barra de bar i la zona de menjador seran de total ús de l’arrendatari, i la resta de sectors seran d’ús de l’Associació tot i que podran ser explotades per l’arrendatari amb previ avís i en ocasions puntuals.

b) la sala de juntes i el despatx seran d’us exclusiu de l’Associació Casino Castellarenc.

11.- Resolució del concurs:

a) l’adjudicació de la concessió es resoldrà entre els membres de l’associació del Casino Castellarenc.

b) l’associació del casino Castellarenc es reserva el dret a convocar una reunió presencial amb aquells candidats que consideri oportuns mentre duri el procés de decisió.

c) s’obrirà un dels sobres per valorar les propostes. L’altre quedarà tancat i en dipòsit, fins que s’acabi el procés de concessió com a mesura de transparència.

d) el dissabte 29 d’Octubre es publicarà la resolució final i els resultats a la pàgina Web del Casino Castellarenc i en les seves xarxes socials. El dissabte 29 d’octubre de les 11h fins les 12h al mateix casino, s’informarà als interessats i/o veïns/es de la decisió presa.