Anunci del beneficiari de l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc

Benvolguts veïns i veïnes de Castell d’Aro.

Els volem informar que la concessió de l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc s’ha resolt de la següent manera:

Entre els dies 8 i 25 d’octubre del 2022 es van presentar 5 propostes de les quals destaquem la seva qualitat i professionalitat. Deixant una difícil resolució a la decisió presa per la junta avaluadora ja que el nivell de propostes era molt elevat per escollir el nou arrendatari. Després de les votacions per part dels membres de la Junta i del posterior recompte, la persona que serà beneficiaria de la concessió, sempre que es compleixin tots els apartats del punt vuit del plec de condicions, és:

1.- Emilio Álvarez Sanchez / Jordi Álvarez Sanchez / Ivan Arbones Casol

Tal com es va especificar al punt 11 del plec de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc, les propostes s’han portat a votació entre els membres de l’Associació Casino Castellarenc.

Cal dir que avui dissabte 29 d’octubre al Casino Castellarenc de 11h a 12h, s’informarà als interessats i/o veïns/es de la decisió presa.

Això vol dir que tothom que vulgui hi podrà assistir.

La Junta de l’Associació del Casino Castellarenc.

Plec mínim de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc 2022

Casino Castellarenc Castell d’Aro

8 d’octubre del 2022

Anunci del Plec mínim de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc.

S’anuncia l’obertura dels terminis per a presentar les propostes:

1.- Entitat Adjudicadora: Casino Castellarenc

2.- Objecte del Contracte: Explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc.

3.- Durada del contracte: 4 anys. Revisió del contracte bianual (silenci positiu).

4.- Data límit de presentació de les ofertes: 15 dies naturals comptadors a partir del dia 8 d’octubre. En definitiva, fins el dia 22 d’octubre inclòs.

5.- Lloc i dies per consultes informatives i/o per presentar les propostes: s’informarà a la pàgina Web del Casino Castellarenc (www.casinocastellarenc.org) i en les seves xarxes socials. Es podran portar les propostes a la botiga Fils de Colors de Castell d’Aro i trucant a la Nuri Figueres (telef. 639.060.095).

6.- S’haurà de presentar diferent documentació PER DUPLICAT; cada còpia dins un sobre tancat (en total 2 sobres per aspirant):

a) Fotocòpia del DNI o de residència en vigor.

b) Currículum Vitae i fotografia tipus carnet.

c) Fotocòpia de la Vida Laboral personal.

d) Una proposta per escrit de: les activitats i serveis que vol oferir al Casino (tant d’explotació del local com activitats socials), on hi ha de constar:

– Horari d’obertura i tancament.

– Quin servei d’esmorzar proposa.

– Proposta de menú/àpat al migdia (en cas que es proposi).

– Servei de tapes/entrepans durant tot el dia (en cas que es proposi).

– Cap de setmana (com s’enfocarà el negoci els caps de setmana).

– Esports televisats (si s’oferiran o no, quins).

– Activitats especials: concerts, monòlegs, exposicions…

e) Una proposta econòmica o de viabilitat econòmica. (inversions previstes, finançament, etc)

f) Si s’escau, certificat d’empadronament pels empadronats, i document on s’expliciti l’arrelament social a Castell d’Aro.

7.- Factors puntuables (sobre 100 punts):

a) serà puntuable l’experiència en el sector de la hosteleria-serveis (25 punts)

b) serà puntuable la proposta d’activitats i de serveis (40 punts)

c) serà puntuable la proposta econòmica (25 punts)

d) serà puntuable l’empadronament a Castell-Platja d’Aro i/o l’arrelament social a Castell d’Aro (10 punts)

8.- Obligacions de l’arrendatari:

a) entregar a l’Associació Casino Castellarenc en concepte de fiança l’import de 3 mesos de lloguer. L’Associació es compromet a ingressar la fiança a l’INCASOL.

b) entregar la quantitat de 10.000,00€ (deu mil euros) a fons perdut a l’Associació Casino Castellarenc. Aquesta quantitat l’Associació la destinarà al pagament dels tendals i les estufes que consten instal·lats al Casino. En el cas de no dipositar els diners la propera setmana, a partir del dia de la publicació de la plica guanyadora, es considera nul·la la candidatura guanyadora i s’adjudicarà a la segona proposta.

c) pagament del lloguer de les instal·lacions: 1.500,00€ (mil cinc-cents euros) mensuals revisables anualment segons l’IPC a partir del primer any de contracte.

d) totes les despeses derivades de l’explotació aniran a càrrec de l’arrendatari. Tots els impostos i taxes, exceptuant la contribució urbana (IBI), són a càrrec de l’arrendatari.

e) la neteja general de tots els locals de l’edifici del Casino aniran a càrrec de l’arrendatari i s’hauran de realitzar diàriament.

f) l’arrendatari té l’obligació de servir a socis i clients en qualsevol de les dependències del local.

9.- Obligacions de l’Associació Casino Castellarenc

a) Pagament de la contribució urbana anual (IBI).

10.- Distribució i usos dels espais

a) el frontal amb la barra de bar i la zona de menjador seran de total ús de l’arrendatari, i la resta de sectors seran d’ús de l’Associació tot i que podran ser explotades per l’arrendatari amb previ avís i en ocasions puntuals.

b) la sala de juntes i el despatx seran d’us exclusiu de l’Associació Casino Castellarenc.

11.- Resolució del concurs:

a) l’adjudicació de la concessió es resoldrà entre els membres de l’associació del Casino Castellarenc.

b) l’associació del casino Castellarenc es reserva el dret a convocar una reunió presencial amb aquells candidats que consideri oportuns mentre duri el procés de decisió.

c) s’obrirà un dels sobres per valorar les propostes. L’altre quedarà tancat i en dipòsit, fins que s’acabi el procés de concessió com a mesura de transparència.

d) el dissabte 29 d’Octubre es publicarà la resolució final i els resultats a la pàgina Web del Casino Castellarenc i en les seves xarxes socials. El dissabte 29 d’octubre de les 11h fins les 12h al mateix casino, s’informarà als interessats i/o veïns/es de la decisió presa.

Nota del Casino Castellarenc

Benvolguts/es veïns i veïnes de Castell d’Aro,

Com a Associació del Casino Castellarenc us volem explicar la relació dels fets del canvi d’arrendatari del local del poble.

Primer de tot dir explicar que el canvi s’ha realitzat de forma transparent i de mutu acord amb l’actual arrendatari Manolo Murillo. Ell ens va comunicar la seva intenció de deixar el local ara fa un mes, però es mantenia a l’espera oficial ja que té encara contracte en vigor fins a finals del 2019.

Ara fa unes setmanes amb unes converses amb alguns membres de la Junta ens fa oficial la seva decisió de deixar el local, però sempre amb les facilitats de mantenir el local obert fins a la nova obertura amb el nou arrendatari.

És per això que amb el local obert iniciem el procés de selecció del nou arrendatari i resoldrem aquesta situació amb la màxima diligencia possible, de forma totalment transparent per tal de que el local del Casino Castellarenc continuï essent un referent en el poble.

En últim lloc agrair al Sr. Manolo Murillo la seva dedicació i entrega al local del poble, la seva professionalitat amb els clients i el bon saber fer amb la Junta del Casino Castellarenc. Estem orgullosos que hagin format part durant 10 anys de la història del Casino Castellarenc. Gràcies de tot cor.

La Junta de l’Associació del Casino Castellarenc